Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης

Αναζήτηση

Αναζητήστε διατροφικές ενότητες, άρθρα, συνταγές και διατροφικούς ορισμούς πληκτρολογώντας τον τίτλο ή μία λέξη.

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης foodforhealth.gr

1.1. ΓΕΝΙΚΑ

Το Πρότυπο Διαιτολογικό Κέντρο Food for Health της Δρ. Ρενάτα Μίχα, δικαιούχος του διαδικτυακού τόπου www.foodforhealth.gr  (εφεξής «Ιστοσελίδα»), λειτουργεί και διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας, αλλά όπως γνωστοποιήσει στο Πρότυπο Διαιτολογικό Κέντρο Food for Health τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών. Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων όρων από τον χρήστη/επισκέπτη της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Επισημαίνεται ρητά πως το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν υποκαθιστά σε καμία απολύτως περίπτωση και κατά οποιοδήποτε τρόπο την κλινική παρακολούθηση από τον θεράποντα ιατρό και την παροχή από αυτόν των εκάστοτε κατάλληλων ιατρικών συμβουλών.

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του ευρωπαϊκού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όταν σχετική γνωστοποίηση προβλέπεται από το Νόμο ή στις περιπτώσεις που η σχετική γνωστοποίηση πραγματοποιείται μετά από αίτημα ή με τη συναίνεση του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου). Ο παρών ιστότοπος καταρχήν δεν διατηρεί  αρχεία προσωπικών δεδομένων, αλλά ακόμα και αν τυχόν διατηρεί τέτοια στοιχεία ως αποτέλεσμα αυτοματοποιημένων ενεργειών ή ενεργειών του χρήστη, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, καταγραφής παραπόνων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του Πρότυπου Διαιτολογικού & Ερευνητικού Κέντρου Food for Health. Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσεων “links” προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, το Πρότυπο Διαιτολογικό Food for Health δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το Πρότυπο Διαιτολογικό Κέντρο Food for Health και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

1.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (“layout”) της Ιστοσελίδας, προστατεύονται από το ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο Πρότυπο Διαιτολογικό Κέντρο Food for Health, διατίθενται δε στους χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση. Το Πρότυπο Διαιτολογικό Κέντρο Food for Health, πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητά τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας του Πρότυπου Διαιτολογικού & Ερευνητικού Κέντρου Food for Health ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Πρότυπου Διαιτολογικού & Ερευνητικού Κέντρου Food for Health, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε προκληθείσα σε αυτό θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, η Ιστοσελίδα συνιστά κατοχυρωμένο όνομα χώρου (domain name), το οποίο έχει εκχωρηθεί νόμιμα στο Πρότυπο Διαιτολογικό Κέντρο Food for Health και διέπεται από τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις περί ονομάτων χώρου.

1.3. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Η επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων με την παρούσα όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στην Ιστοσελίδα, η αρχειοθέτηση/καταλογογράφηση αυτής, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των με την παρούσα περιγραφόμενων όρων χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψη/χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Η επίσκεψη/χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την επίσκεψη/χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Πρότυπο Διαιτολογικό Κέντρο Food for Health ή/και στην Ιστοσελίδα από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

1.4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ FOOD FOR HEALTH

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω αυτής, διατίθενται ως έχουν και το Πρότυπο Διαιτολογικό Κέντρο Food for Health δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Το Πρότυπο Διαιτολογικό Κέντρο Food for Health λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που αποτελούν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Το Πρότυπο Διαιτολογικό Κέντρο Food for Health δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα τους. Το Πρότυπο Διαιτολογικό Κέντρο Food for Health καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή, ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών/χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της Ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής. Επίσης, το Πρότυπο Διαιτολογικό  Κέντρο Food for Health δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανισθούν. Το Πρότυπο Διαιτολογικό Κέντρο Food for Health, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της Ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα, ενώ το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το Πρότυπο Διαιτολογικό Κέντρο Food for Health.

Κλείστε Ραντεβού